1. Членска картa

– Годишна (од датумот на зачленување) 250 денари
– Годишна за деца (од датумот на зачленување 200 денари
– Семеен пакет (за 2 лица) 350 денари (вкупно)
– Семеен пакет (за повеќе од 2 лица) 400 денари (вкупно)
– Групна (за повеќе од 10 лица) 100 денари / лице
– Деца од претшколска возраст бесплатно
– Лица со посебни потреби бесплатно

2. Користење на печатен библиотечен материјал

  • 5 денари по примерок

3. Задоцнина

  • 5 денари / ден

4. Известување за задоцнина

Прво – 20 дена по истечениот рок 30 денара
Второ – 40 дена по истечениот рок 60 денари
Трето – 60 дена по истечениот рок 120 денари
Четврто – 100 дена по истечениот рок 200 денари

5. Резервација на книга

  • 5 денари /примерок

6. Фотокопирање (најмногу до 100 страни)

– А4 еднострано 3 денари
– А4 двострано 5 денари
– А3 еднострано 6 денари
– А3 двострано 10 денари

7. Печатење

– црно бело 10 денари страна
– во боја 20 денари страна

8. Скенирање

– документ 30 денари страна
– слика 30 денари страна

9. Интернет услуги

– за членови 20 денари/час
– за незачленети 30 денари/час

10. Помош при користење на услуги

30 мин / 20 денари

11. Изнајмување

– LCD проектор 2000 денари (400 денари = полoовина дневница)
– платно 2000 денари
– простор 3000 денари (2- 4 часа)
2000 денари (над 4 часа)

12. Организација на настани

500 – 1000 денари

13. Изнајмување на некнижен материјал

– CD, DVD 20 денари / примерок на ден
– играчка 50 денари / примерок на ден

За изгубена книга или друг библиотечен материјал корисникот е должен да донесе идентичен примерок со изгубениот или да ја плати вредноста на изгубениот материјал.