Вработени

Денис Мустафов

Директор,Виш соработник за информатички работи е-маил: dmustafov@gmail.com

Снежана Џорлева

Библиотекар во оддел за периодика е-маил: sdzorleva@yahoo.com

Аница Глигорова Милева

Библиотекар советник во оддел за стручна обработка на монографски публикации е-маил: a.mileva@yahoo.com

Весна Заева

Библиотекар во оддел за деца е-маил: vesnazaeva@yahoo.com

Васка Кирова

Библиотекар во оддел за возрасни е-маил: iris_mkd@yahoo.com

Гонца Запрова Анастасова

Библиотекар во оддел за популаризација е-маил: zaprovagonca@gmail.com

Саветка Глигорова

Помлад соработник за административни, општи и правни работи е-маил: save_ristomanova@hotmail.com

Тања Гошева

Библиотекар советник, роднокрајно одделение е-маил: tanjagoseva@yahoo.com

Милкица Масева

Библиотекар во оддел за издавачка дејност е-маил:milkica.masseva@yahoo.com

Милена Јованова

Библиотекар во оддел за комплетирање на библиотечен фонд е-маил: milena.jovanova95@gmail.com

Емилија Ружинова

Библиотекар во оддел за дигитализација и микрофилмување е-маил: emilijaruzinova@gmail.com

Ани Катранџиева

Библиотекар во оддел за библиотечни процеси е-маил: anikatrandzieva1@gmail.com

Тони Николов

Библиотекар во Подрачна едниница -оддел за деца и возрасни с. Муртино е-маил: nikolovtoni@gmail.com

Наташа Василевска Трајчевска

Виш библиотекар во оддел за деца е-маил: natasavasilevskatrajcevska@yahoo.com

Нада Витанова

Самостоен библиотекарски помошник во оддел за возрасни е-маил: nada.vitanova@yahoo.com

Цветан Андонов

Хаус мајстор

Драга Бјадова

Референт благајник е-маил: dragabjadova@yahoo.com

Љуба Поп-Алексова

Домаќин


Членови на управен одбор

Саветка Глигорова

Претседател на управен одбор

Магдалена Стојкова

Член на управен одбор

Дејан Коцев

Член на управен одбор

Душко Ангеловски

Член на управен одбор

Аница Глигорова Милева

Член на управен одбор


Клонови

Тони Николов

Библиотекар во Подрачна едниница -оддел за деца и возрасни с. Муртино