Во своите простории библиотеката организира обуки за читателите, од областите за кои  пројавуваат интерес, како на пример,  за одредени интернет услуги, пребарување книги, Сл. весник и др.