Библиотеката на своите читатели им нуди на користење и интернет услуги, со што ги задоволува потребите на корисниците. За добивање на сите потребни информации, интернет услугите им се достапни на членовите на библиотеката  и на останатите граѓани кои имаат потреба од користење на овие услуги.