Секој граѓанин може да се зачлени во ЛУБ “Благој Јанков Мучето”. Платената чланарина се однесува на период од една година сметајки од денот на зачленувањето.

Библиотеката нуди неколку вида на зачленување и тоа:

– Зачленување на едно лице  ( 250 ден. )

– Зачленување за деца (200 ден.)

– Семеен пакет за две лица  (350 ден. )

– Семеен пакет за повеќе од две лица  ( 400 ден. )

– Групно зачленување за повеќе од 10 лица  ( 100 ден./лице )

 

Библиотеката нуди бесплатно зачленување за деца од предшколска возраст, лица со посебни потреби и лица кои примаат социјална помош.