Секој граѓанин може да се зачлени во ЛУБ “Благој Јанков Мучето”.

Чланарина се однесува на период од една година сметајки од денот на зачленувањето.Библиотеката нуди неколку вида на зачленување и тоа:

– Годишна членска карта за возрасни  ( 250 ден. )

– Годишна членска карта за деца (200 ден.)

– Годишна членска карта за близнаци (300 ден.)

– Семеен пакет за две лица  (350 ден. )

– Семеен пакет за повеќе од три лица  ( 400 ден. )

– Доплата на семеен пакет над три лица (50 ден.)

– Групно зачленување за повеќе од 10 лица  ( 100 ден./лице )

– Три месечна членска карта (100 ден.)

-Амортизација за користење на белетристика,лектира,стручна и странска литература (10 ден.)

 

Библиотеката нуди бесплатно зачленување за деца од предшколска возраст, лица со посебни потреби и лица кои примаат социјална помош.