Благој Јанков Мучето

Градска Библиотека Струмица

e-Mail: bibliotekastrumica@yahoo.com

Тел: 034 349-040; 034 349-042                Aдреса: ,,Благој Мучето бр.26 Струмица

Лице за посредување со информации од јавен карактер согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Денис Мустафов , е-маил :dmustafov@gmail.com, моб. 070 690-489

Лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

Тања Гошева, е-маил: tanjagoseva@yahoo.com адреса: Благој Мучето бр.26 и тел. 070 394-699

Доколку имате некои прашања, слободно обратете ни се во следнава форма.