Библиотеката на своите читатели им нуди на користење и интернет услуги, со што ги задоволува потребите на корисниците. За добивање на сите потребни информации, интернет услугите им се достапни на членовите на библиотеката  и на останатите граѓани кои имаат потреба од користење на овие услуги.
Интернет услугата за читетели изнесува 20 ден. од час, а за незачленетите корисници на интернет услугите 30 ден. од час.